Slider

DÖWREBAPÖNÜMLER

Baýramalynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky dokma toplumy size çalgyçlaryň, hammam we aşhana toplumlarynyň, ýapynjalaryň döwrebap reňklerini we görnüşlerini hödürleýär. Biziň önümlerimiz ýokary hilli arassa pagtadan öndürilen, ekologik taýdan arassa we adam bedeni üçin örän ýakymly.

Slider

SOWGATLYK TOPLUMLARY

Size sütükli we žakkard önümleriň birnäçe görnüşleriniň döwrebap gaplamalara salnan sowgatlyk toplumlaryny hödürleýäris..

Slider

HAMMAMTOPLUMY

One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum
decided to leave for the far World of Grammar.

Biz bilen habarlaşmak
Product

Ýokary hilli
önümler

Product

Sowgatlyk
Toplumlar


Biz barada


BAÝRAMALY ŞÄHERINDÄKI "BEÝIK SAPARMYRAT TÜRKMENBAŞY" ADYNDAKY DOKMA TOPLUMY

Baýramaly şäherindäki Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky dokma toplumy Türkmenistanyň Prezidentiniň 1997-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda № 3372 belgili karary esasynda (Beýik Britaniýa) Kotam Enterpraýzis LTD kompaniýasy bilen Dokma senagaty ministrliginiň arasyndaky şertnama esasynda 1-nji tapgyry 2002-nji ýylyň fewral aýynda we 2-nji tapgyry 2005-nji ýylyň fewral aýynda gurulyp ulanmaga berilen. Toplumyň umumy tutýan meýdany 16,0 gektara deň, şol sanda desgalaryň tutýan meýdany 2,64 gektara deň. Häzirki wagtda dokma toplumy müşderileriň buýurmalaryna görä 30*30,30*50,40*70,50*90,70*140,100*180,150*210,180*210 ölçeglerdäki polotensalar, sütükli çaga,aýal,erkek hammam halatlary we polotensa toplumlary öndürilýär.


Dokma toplumynyň önümçiligi 4-bölümden ybarat.


1.Ýüplük bölümi

Bu bölümde 32-sany (Italiýanyň Marzoli, Germaniýanyň Sthlafhorst we Truzsсhler firmalarynyň) enjamlary işleýär, öndürýän önümleri Nm14/1, Nm17/1, Nm20/1, Nm27/1, Nm34/1 nah ýüplükleri.

2.Dokma bölümi

Bu bölümde 59-sany (Italiýanyň Ramallumin, Vamatex, Promatech Leonardo, Itema we Germaniýanyň KARL MAYER Sthlafhorst firmalarynyň)enjam işleýär, öndürýän önümleri çig nah tüýjimek mata.

3.Boýag bölümi

Bu bölümde 16-sany (Italiýa MСS MF, UITECh Rama, Corina firmalarynyň) enjam işleýär, çig tüýjimek matalar müşderileriň isleglerine görä dürli reňklerde boýalýar.


4.Tikinçilik bölümi

Bu bölümde 66-sany (Italiýanyň Magetron, Ýaponiýanyň Barudan, Siruba firmalarynyň)enjam işleýär, dürli ölçegdäki polotensalar, aýal,erkek,çaga hammam halatlary,dürli görnüşdäki aşhana toplumlary öndürilýär. Dokma toplumynyň önümçiliginiň esasy çig maly bolan pagta süými welaýatlarymyzyň pagta arassalaýjy kärhanalaryndan alynýar. Dokma toplumynda häzirki wagtda dünýä standartlaryna doly gabat gelip, öndürilen önümler özara ylalaşyk şertnamalar esasynda daşary ýurt bazarlaryna ugradylýar.


Täze önümlerimiz

Product
T-144


Çalgyç 30x50 - 6s

Product
M-113

Çaga ýapynja

Product
T-124


Çaga ýapynja 100x110

Ýassyk 50x40

Product
Halat M-14

Çalgyç 70x140 (nagyşly)

Product
T-151

Çalgyç 40x70

Product
KOMPLEKT-154

Öñlik-1s

Cäynek basr.-1s

Ellik-1s

Product
M-103

Tutawaç

Product
T-124

Çalgyç 50*100 - 6s

Product
M-63

Aşhana çalgyjy

Product
T-157

Çalgyç 40x70

Product
M-92

Çaga ýapynja

Product
T-125

Çalgyç 70x140-1s

Çalgyç 50x100-1s

Product
T-114

Çalgyç 50x100-1s

Product
T-115

Çalgyç 70x140-1s

Çalgyç 50x100-1s

Product
T-123

Halat - 1s

Çalgyç 70x140 - 1s

Çalgyç 50x100 - 1s

Tapocka - 1s

Product
Çalgyç 100x150

Product
Çalgyç 100x180

Product
Çalgyç 30x50

Product
Ýapynja 150x210

Product
Çalgyç 40x70

Product
Çalgyç 50x90

Product
Çalgyç 70x140

Product
Ýapynja 180x210

Product
Halat M8

Çalgyç 70x140 (630gr) nagyşly

Çalgyç 50x90 (330gr) nagyşly

Product
Halat M8 (Haki)

Çalgyç 70x140 (630gr) nagyşly

Çalgyç 50x90 (330gr) nagyşly

Product
Halat H-10

Product
Halat M-17
Product
HALAT M-14

Çalgyç 70x140 (nagyşly)

Product
Halat M-17
Product
Halat M-17
Product
Halat M-17
Product
Halat M-2

TEKST

Product
HALAT M-14

Çalgyç 70x140 (nagyşly)

Product
Halat M-2
Product
Halat T-122

TÄZELIKLER

Blog

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy açyldy

01 Sentýabr, 2023
Blog

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 26 million 144 müň dollaryndan gowrak boldy

28 Awgust, 2023
Blog

Türkmenistan Russiýa Federasiýasynyň doganlyk halkyna ynsanperwerlik kömegini iberdi

24 Awgust, 2022

Biz bilen habarlaşmak